хөргөх шүүгээ
марк ашигтай талбай, м/2 хаалганы тоо
чадал, кВт хэмжээ, мм
ШХ-07 0.67 1 6.7 740х820х2050
ШХ-1.4 1.47 2 9.2 1485х820х2050